Przykładowe aranżacje
Polityka prywatnosci

Dane Administratora Danych Osobowych 
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Riverside Residences ul. Łokietka 26-28 85-200 Bydgoszcz  NIP: 5542929999, REGON: 361746731.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Riverside Residences przetwarza Pana/Pani dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.

Nasz serwis internetowy może przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez nas dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób możemy pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Ponadto, możemy gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje dotyczące płatności, informacje, dotyczące korzystania z usług. Możemy przetwarzać dane osobowych użytkowników w następujących celach:

W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń, zakup karnetów).

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest, w zależności od rodzaju funkcjonalności i świadczonych usług, odpowiednio:
1) zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
2) konieczność przetwarzania danych osobowych dla realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub usług rekreacyjno-sportowych, gdy osoba, której dane dotyczą jest ich stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem tych umów na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
3) niezbędność przetwarzania w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
4) niezbędność przetwarzania danych osobowych dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych w tym w szczególności w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Prawa osób, których dane dotyczą / dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator informuje, że w celu zapewnienia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych powołał, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować przy użyciu następującego adresu: kontakt@activeplanet.com.pl
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.

Cookies
Active Planet na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw.: cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu Użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.: Facebook, Google).

 

Kontakt

Zadzwoń+48 883 097 038,

+48 728 428 933

+48 52 364 5449


Napisz

info@riversideresidences.pl


Adres

ul. Łokietka 26-28
85-000 Bydgoszcz